Acasa > Database Privacy

Database Privacy

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art.I. Introducere

Incepand cu data de 25.05.2018, la nivelul statelor member UE, intra in vigoare Regulamentul GDPR (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Reglementarile acestui Regulament sunt instituite pentru o mai buna respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, in special dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

FIVE’S utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.

FIVE’S utilizeaza o conexiune internet securizata, criptata pentru a preveni interceptarea.

Angajatii companiei sunt obligati sa respecte prezenta politica privind confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si confidentialitatea oricaror informatii ce tin de activitatea desfasurata. Societatea va fi insa exonerata de orice raspundere atunci cand pierderea informatiilor se datoreaza unui caz de forta majora.

 

Art.II. Five`s International prelucreaza date cu caracter personal cu respectarea urmatoarelor principii:

 1. a)prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata ("legalitate, echitate si transparenta");
 2. b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
 3. c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
 4. d) exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere ("exactitate");
 5. e) pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in prezentul regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate ("limitari legate de stocare");
 6. f) prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare ("integritate si confidentialitate").

 

Art.III.  Categoriile de date prelucrate de Five`s International sunt urmatoarele:

 1. Datele necesare elaborarii contractelor si derularii colaborarii cu clientii companiei: numele companiei, adresa de corespondenta, conturi bancare, persoane de contact, adresa de mail persoane contact, telefon, fax.
 2. Nume, prenume potentiali clienti, adrese de e-mail potentiali clienti, telefon, adresa de corespondenta, pentru care s-a primit un acord prealabil, in scopul derularii urmatoarelor activitati: informare cu privire la industria de evenimente din Romania, informari cu privire la proiecte gestionate de compania Five’s in piata, informatii cu privire la campaniile derulate in legatura cu serviciile si produsele oferite de companie.

 

Art.IV. Persoana vizata ia la cunostinta ca situatiile in care Five s International prelucreaza datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

 1. Pentru realizarea obiectului contractelor comerciale;
 2. In legatura cu gestionarea contractelor comerciale ;
 3. In legatura cu o obligatie legala a Societatii Five s rezultata din lege sau ordin al unei autoritati publice.
 4. In scop de marketing, pentru informare si promovarea actiunilor Societatii Five s in concordanta cu obiectul sau de activitate;

 

Persoana vizata ia la cunostinta ca temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Fives International este :

 • 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract";
 • 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului" ;
 • interesul legitim al Societății Five s cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

Societatea Five’s International S.R.L. a adoptat toate masurile tehnice organizatorice necesare pentru protectia datelor cu caracter personal puse la dispozitie de utilizatorii site-ului impotriva: distrugerii accidentale ori ilicite, impotriva pierderii sau deteriorarii accidentale si impotriva stocarii, prelucrarii, accesarii ori divulgarii ilicite a acestor date.

La simpla cerere a dumneavoastra adresata catre Five’s International S.R.L., orice date cu caracter personal care va apartin vor fi corectate, modificate sau sterse conform prevederilor legale in vigoare.

Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate. Aceste date se stocheaza pe perioadele de valabilitate a contractelor sau a colaborarii, inclusiv pe durata arhivarii documentelor potrivit normelor in vigoare.

Completarea formularului cu datele dumneavoastra reprezinta consimtamantul dvs. ca datele personale sa fie prelucrate conform optiunilor dvs.

 

Art.V. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

 1. a) scopurile prelucrarii;
 2. b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
 4. d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

 

Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.             

Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. c) persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii;
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

 1. a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 4. d) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii este informata de catre operator inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

 1. a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract

si

 1. b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat

 

Dreptul la opozitie

In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

Operatorul nu mai prelucreaza datele cu character personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

Cel tarziu in momentul primei comunicari cu persoana vizata, dreptul la opozitie mentionat la alineatele de mai sus este adus in mod explicit in atentia persoanei vizate si este prezentat in mod clar si separat de orice alte informatii.

Pentru exercitarea oricarui drept mentionat mai sus, persoana vizata se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa prin email la office@fives.ro sau prin posta la adresa sediului nostru social din Bucuresti, Bvd Timisoara, nr 173, sect 6.

 

Art.VI. Inregistrarea cu Facebook 

www.fives.ro foloseste o extensie a siteului de socializare media denumit Facebook.

Cand vizitati www.fives.ro, plug-in-ul conecteaza direct programul dvs. de navigare pe internet la serverul Facebook.

In acest fel Facebook obtine informatii despre vizita dvs. pe www.fives.ro prin intermediul adresei dvs. IP. Daca suneti logat/ inregistrat in contul dvs. de Facebook, Serverul Facebook va putea sa redirectioneze un user catre contul nostru de Facebook.

Chiar daca nu folositi Facebook, este totusi posibil sa transmiteti informatii in legatura cu adresa IP care poate fi salvata de Facebook.  In conformitate cu declaratiile Facebook doar adresa  ascunsa IP este salvata.

Dorim sa mentionam ca in calitate de operator al www.fives.ro nu obtinem informatii referitoare la continutul de date sau folosirea de date de catre Facebook.

Mai multe informatii despre acesta va rugam sa cititi aici:  https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Art.VII. Retragerea consimtamantului

Persoana vizata are dreptul sa isi retraga in orice moment consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Inainte de acordarea consimtamantului, persoana vizata este informata cu privire la acest lucru.

Totodata, pentru a va imbunatati experienta in timpul vizitei site-ului si pentru a va oferi informatii care sa corespunda cat mai bine intereselor dumneavoastra, site-ul nostru foloseste cookies. Politica cookies este disponibila pe site-ul nostru.

Prin completarea formularului de “Newsletter” datele personale ale utilizatorului vor fi incluse in baza noastra de date pentru a raspunde solicitarilor individuale. 

Aceste date vor fi prelucrate prin mijloace automate, putand fi accesate numai de acei angajati sau colaboratori ai nostri autorizati in mod expres in acest sens si in masura in care accesarea datelor este necesara pentru scopul prelucrarii sau protejarea intereselor dumneavoastra legitime.

 

© 2024 by FIVE’S International